Hva innebærer privat skifte av dødsbo?

Når en person dør, oppstår det et dødsbo med en gang. I den forbindelse står arvingene overfor en rekke juridiske og praktiske avgjørelser knyttet til boet, blant annet valg av skifteform. I denne artikkelen forteller vi deg hva privat skifte av dødsbo innebærer, fordeler ved å velge denne skifteformen og fallgruver du må være obs på.

Hva er privat skifte av dødsbo?

Privat skifte er den vanligste formen for dødsboskifte. Det innebærer at en eller flere av arvingene påtar seg ansvaret for gjennomføringen av skiftet, uten å involvere offentlige myndigheter. Dersom det er flere arvinger, anbefaler vi at én utpekes som hovedansvarlig for arveoppgjøret, da dette gjør den praktiske gjennomføringen enklere. Den ansvarlige arvingen får da rollen som skiftefullmektig i dødsboet.

Ettersom jobben som skiftefullmektig innebærer et stort ansvar, er det også mange som velger å engasjere en advokat som skiftefullmektig i arveoppgjøret.

Skiftefullmektig sitt ansvar innebærer blant annet å:

– Kartlegge hva boet består av
– Få oversikt over utgifter og gjeld fra avdøde
– Sørge for å gjøre opp med kreditorer
– Fordele resten av verdiene til arvingene riktig i henhold til arv og testament

Hvorfor velge privat skifte av dødsbo?

Generelt sett er privat skifte av dødsbo forbundet med lavere kostnader enn offentlig skifte. Vi anbefaler derfor ikke offentlig skifte i normale tilfeller. Offentlig skifte kan derimot anbefales dersom det er et stort og komplekst dødsbo.

Les mer om offentlig skifte av dødsbo her

Hva er fristen for å velge privat skifte?

Fristen for å velge privat skifte er 60 dager etter dødsfallet.

Gjennomføring av privat skifte – slik går du frem

Når arvingene har bestemt seg for å overta boet til privat skifte, må skjemaet “Erklæring om privat skifte av dødsbo” sendes inn til tingretten (i rettskretsen til en avdøde) innen fristen på 60 dager etter dødsfallet.

I denne erklæringen må minst en av arvingene påta seg ansvaret for den avdødes teoretiske gjeld. Som tidligere nevnt anbefaler vi at kun en arving påtar seg dette ansvaret. Vedkommende vil da sitte i “førersetet” og handle på vegne av alle arvingene. Dette innebærer blant annet at vedkommende kan signere dokumenter, overdra bolig og innløse bankmidler uten fullmakt fra de resterende arvingene. Arvingen påtar seg da samtidig ansvaret for korrekt håndtering av boet.

Før arvingen/arvingene tar avgjørelsen om å påta seg ansvaret for den avdødes teoretiske gjeld, kan den/de be om at det utstedes proklama eller en fomuesfullmakt for å få et større innblikk i den avdødes økonomi.

Når det har blitt bestemt hvem av arvingene som skal påta seg ansvaret for skiftet, vil tingretten utstede en skifteattest. En skifteattest er kort fortalt et juridisk dokument som forteller hvem arvingene etter loven er og gir den/de som har påtatt seg ansvaret for skiftet legitimasjon til å handle på vegne av boet. Skifteattesten må undertegnes av alle arvingene før den blir utstedt.

Hvor lang tid tar et privat skifte?

Et privat skifte tar i gjennomsnitt 6-12 måneder, men avhenger av størrelsen på boet og ulike eksterne faktorer. Dersom eiendommen til den avdøde for eksempel selges i et tregt marked, kan det medføre at prosessen tar lengre tid.

Når er et privat skifte avsluttet?

Dette er et punkt som ikke er helt opplagt i jussen, men kort fortalt er det når arven er fordelt.

Ofte, spesielt ved bistand fra en advokat, vil arvingene få en skifteavtale. En skifteavtale er en beregning på hva partene skal ha utbetalt og når boet er “endelig skiftet”. I et arveoppgjør kan det ofte oppstå gnisninger underveis. Det kan derfor være lurt med en skifteavtale som markerer slutten på skiftet.

Hva koster et privat skifte?

Kostnaden for et privat skifte avhenger av hvor komplekst dødsboet er. Hvor mange eiendeler hadde den avdøde? Etterlater den avdøde seg en komplisert eller enkel økonomi? Hadde vedkommende en eller flere VPS-kontoer? Engasjement i ulike banker? En eller flere kreditorer?

Skiftefullmektig skal kartlegge, samle og fordele verdier. Det varierer hvor lang tid dette tar og dermed også hvor mye det koster.

Normalt sett kan vi si:

De minste dødsboene
Et sted mellom 30-50 timer

Mellomstore dødsbo
50-100 timer

Store dødsbo
Over 100 timer

Store dødsbo er ofte forbundet med betydelige kostnader. Med en timepris på 4000 inkl. mva snakker vi om 400 000 kr inkl. mva på de største dødsboene. Det er likevel viktig å påpeke at de største og mest komplekse boene gjerne har mange millioner i verdier. Kostnaden oppleves derfor ikke så stor når den fordeles på flere arvinger.

Fallgruver ved privat skifte av dødsbo

Som tidligere nevnt er det et stort ansvar å sitte som skiftefullmektig i privat skifte av dødsbo. I et skifte er det mange og komplekse regler i arveloven man må forholde seg til, og dersom et testament er involvert i tillegg, blir det enda mer komplisert. Den største fallgruven er derfor at arvingene ikke kjenner reglene og lovverket godt nok.

Det er vanskelig å reversere feil begått i et arveoppgjør. Særlig i de tilfellene der arvingene har inngått en avtale og akseptert fordelingen, for så å oppdage at det har blitt begått en feil i ettertid. Det samme gjelder skattespørsmål, for eksempel dersom en av arvingene har blitt beskattet for noe vedkommende ikke har mottatt.

For å unngå feil og at arveoppgjøret blir dyrere enn nødvendig, vil det derfor lønne seg å engasjere en advokat til rollen som skiftefullmektig. Her ønsker vi å presisere at det er mange advokater som kan litt om arverett, men at dette i praksis er like risikofylt som at privatpersoner gjør jobben selv.

Det er derfor viktig å påse at advokaten har spesialisering innen arverett for å unngå fallgruvene som nevnt ovenfor.

Slik bistår Advisio deg ved privat skifte av dødsbo

Våre advokater har til enhver tid en rekke oppdrag som skiftefullmektig. Ved privat skifte av dødsbo bistår vi i tre følgende situasjoner:

 1. Dersom den avdøde har satt opp testamentet sitt hos oss og oppnevnt en av våre
  advokater som testamentsfullbyrder. Testamentfullbyrderen blir som regel
  skiftefullmektig i dødsboet, så sant arvingene aksepterer det. Det foreligger ingen krav
  om at arvingene må det, men de fleste gjør det av respekt for den avdøde.

 2. Dersom det ikke er oppnevnt en testamentsfullbyrder, men arvingen/e som er legitimert i
  skifteattesten ønsker å engasjere en advokat som skiftefullmektig. I slike tilfeller kan
  våre advokater bistå uten at det er i sammenheng med testament.

 3. Våre advokater kan også bistå en part i et arveoppgjør dersom det oppstår konflikter,
  uavhengig av hvem som er skiftetfullmektig.


Våre advokater har spisskompetanse på arverett og lang erfaring med skifte av dødsbo. Ta
gjerne kontakt med oss i dag
for en uforpliktende prat om dine behov!


AV ADVOKATFIRMAET ADVISIO AS