Hva innebærer offentlig skifte av dødsbo?

Når en person dør, oppstår det et dødsbo med en gang. I den forbindelse står arvingene overfor en rekke juridiske og praktiske avgjørelser knyttet til boet, blant annet valg av skifteform. I denne artikkelen forteller vi deg hva offentlig skifte av dødsbo innebærer, og i hvilke situasjoner denne skifteformen anbefales.

Hva er offentlig skifte av dødsbo?

Offentlig skifte av dødsbo er et alternativ til privat skifte. Offentlig skifte innebærer vanligvis at arvingene ber tingretten oppnevne en bostyrer som skal ta seg av arveoppgjøret. Bostyreren får da ansvaret for å kartlegge den avdødes eiendeler og gjeld, og deretter komme med forslag til fordeling mellom arvingene i tråd med lov og testament.

Hvem kan begjære offentlig skifte?

Enhver som har arverettighet i boet, kan begjære offentlig skifte. Det samme kan kreditorer og statsforvalteren. Dette fremkommer i arveloven § 127:

“Tingretten åpner offentlig skifte i boet når det kreves av:
a. en arving
b. en kreditor som har tatt utlegg i en arvings krav på arv
c. en arvings konkursbo
d. statsforvalteren på vegne av en arving som er under vergemål, eller arvingens verge
hvis dette omfattes av vergens mandat
e. den som har et krav mot arvelateren, hvis det ikke er krevd privat skifte innen fristen
etter § 117 første ledd
f. den som har et krav mot arvelateren, hvis sannsynligheten for å få dekning vesentlig
forringes som følge av arvingenes forhold.”

I hvilke situasjoner bør du velge offentlig skifte?

Det vil ofte være hensiktsmessig å velge offentlig skifte dersom den avdøde etterlater seg et stort og komplekst dødsbo, der det er behov for å kartlegge mange komplekse fakta. Et eksempel på dette er dersom den avdøde etterlater seg eiendom eller andre verdier i utlandet.

I hvilke situasjoner bør du ikke velge offentlig skifte?

Det er mange som tror at offentlig skifte er en billigere måte å løse konflikter på enn å reise en rettssak. Det stemmer ikke. Offentlig skifte er ikke en konfliktløsningsmekanisme. Bostyreren har ikke adgang til å ta stilling til tvister og tingretten rydder ikke opp i slike situasjoner.

Offentlig skifte er med andre ord ikke å anbefale dersom det er en konflikt som ligger til grunn.

Hva koster offentlig skifte?

Timesatsene på offentlig skifte ligger på rundt 2000 kr inkl. mva. Den totale kostnaden avhenger av hvor stort og komplekst dødsboet er.

Offentlig skifte er ofte kostbart og lite tidseffektivt. En bostyrer har en del oppgaver og krav som en skiftefullmektig i privat skifte ikke har. Blant annet må de rapportere til retten, som koster ekstra. Dersom det oppstår konflikter i boet, blir arvingene gjerne sittende med egne advokatutgifter i tillegg. Det er derfor ikke uvanlig at offentlig skifte fort ender opp med å koste flere hundre tusen.

Hvem betaler offentlig skifte?

Bostyreren får betalt av dødsboets midler.

Hvor lang tid tar et offentlig skifte?

Hvor lang tid et offentlig skifte tar, avhenger av tidsbruken og kompleksiteten i boet. Offentlig skifte tar vanligvis lengre tid enn privat skifte.

Slik bistår Advisio ved offentlig skifte

Våre advokater har spisskompetanse på arverett, og lang erfaring med både skifte av dødsbo og arvetvister. Ved offentlig skifte av dødsbo bistår vi i to situasjoner:

  1. Dersom det foreligger et testament der en av våre advokater er oppnevnt som
    testamentfullbyrder, skal testamentfullbyrderen oppnevnes som bostyrer dersom det blir
    offentlig skifte.

  2. Bistå en part dersom det oppstår en arvetvist i offentlig skifte.


Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak i dag!

AV ADVOKATFIRMAET ADVISIO AS