Skifteattest ved dødsfall – Dette må du vite

Når et familiemedlem går bort, er det mange ting å ta tak i. Avdødes verdier og eiendeler skal beregnes og fordeles, og i den forbindelse er det mange viktige valg som skal tas. Blant annet er en skifteattest nødvendig for å få gjennomført et privat skifte, og her vil vi gå gjennom det du trenger å vite om skifteattester.

Hva er en skifteattest?

Når en person går bort, er utgangspunktet etter loven at arveboet skal skiftes. For å skifte boet privat, trengs det en skifteattest fra tingretten. En skifteattest er et juridisk dokument som forteller hvem arvingene etter loven er, og hvem som har valgt å ta på seg det administrative ansvaret for boet. Den eller de personer som ønsker å ha ansvar for å gjennomføre skiftet, påtar seg også risikoen for avdødes gjeld. Denne risikoen er aktuell hvis gjelden viser seg å overstige verdiene i boet.

Den som har påtatt seg risikoen for avdødes gjeld, er legitimert til å ta valg på vegne av boet i kontakt med banken, eventuelle eiendomsmeglere og andre tredjeparter. De forskjellige tredjepartene vil også kreve en kopi av skifteattesten for å foreta handlinger etter instruks fra en arving. Dette kreves nettopp for å undersøke at den som gir instruksen, er legitimert til det.

Den eller de arvinger som er legitimert etter skifteattesten, kan altså bestemme hvordan verdiene i boet skal behandles, i kontakt med disse tredjepartene. Skal hytta selges? Hvis det kun er én av arvingene som ifølge skifteattesten har påtatt seg gjeldsansvaret og boet til privat skifte, er det den personen som kan bestemme dette.

Hva er en uskifteattest?

En skifteattest er en forutsetning for å gjennomføre et privat skifte av et dødsbo, men hvis avdøde har en ektefelle som heller ønske å sitte i uskiftet bo, vil ikke tingretten utstede en skifteattest. I stedet utstedes en uskifteattest, som medfører at ektefellen blir legitimert på samme måte som når en eller flere arvinger overtar boet til privat skifte.

Uskifteboet blir skiftet når den siste ektefellen har gått bort, men lengstlevende ektefelle kan også velge å skifte boet etter å ha sittet i uskifte en periode først. I noen tilfeller kan de andre arvingene kreve at uskifteboet skal skiftes, selv om ektefellen rettmessig overtok boet uskiftet i utgangspunktet.

Hvordan ser en skifteattest ut?

Skifteattesten er som nevnt et juridisk dokument. Attesten bekrefter for det første at dødsfallet har skjedd, og hvem som er arvinger etter arveloven. Informasjonen om arvingene skal angis med navn og fødselsdato. Skifteattesten vil også opplyse om det foreligger et testament som tingretten kjenner til, men attesten sier ikke noe om innholdet i testamentet eller hvem som er testamentsarvinger.

Som vi allerede har vært inne på, står det i skifteattesten hvem som har overtatt boet til privat skifte, altså hvem som har administrativt ansvar for boet. Det kan være én eller flere personer som påtar seg dette ansvaret. De kan disponere og ordne boet selv, eller sette det bort til en advokat.

Hvor får man skifteattesten?

Skifteattesten utstedes etter at det har blitt sendt en dødsfallsmelding til tingretten. Dette er en beskjed til retten om at det har funnet sted et dødsfall, og den er altså en melding om at vedkommende er død. Dødsfallsmeldingen sendes til retten av helsevesenet, nærmere bestemt den lege som har konstatert at vedkommende er død. Tingretten har personopplysninger om avdøde og dennes familie og slekt, og retten kan derfor kontakte vedkommendes nærmeste familie om valg av skifteform, hvis de ikke har kontaktet retten selv.

Skifteattest ved dødsfall

I kontakt med tingretten får de nærmeste etterlatte veiledning om hva som gjøres videre. Arvingene etter loven tar også stilling til hvorvidt noen av dem ønsker å påta seg risikoen for avdødes gjeld. Normalt vil enten avdødes ektefelle eller barn gjøre det. Den eller de som ønsker det ansvaret, får også muligheten til å administrere dødsboet. Når dette er avklart, utsteder tingretten skifteattesten, slik at den eller de som er legitimert etter skifteattesten kan begynne på arbeidet med å gjennomføre skiftet av boet.

Hvordan får man skifteattest ved dødsfall?

Domstolene har flere skjemaer for arv og skifte, og ett av disse skjemaene er erklæring om privat skifte av dødsbo. Det er altså ikke et eget skjema for skifteattest, men skifteattesten er et dokument som utstedes av tingretten når man har fylt ut skjema for erklæring om privat skifte av dødsbo.

Dersom arvingene velger å engasjere en spesialisert advokat helt fra begynnelsen av, ordner advokaten dette. Det kan være klokt å gjøre det, siden man da samtidig får en profesjonell vurdering og anbefaling om enten privat eller offentlig skifte, om det bør utstedes proklama, om det er adgang til å sitte i uskifte, om det er behov for en midlertidig formuesfullmakt og om det eventuelt er grunnlag for en permanent fullmakt til å disponere over boet uten at det skiftes.

Arveloven byr på mange muligheter, og det finnes også noen fallgruver, hvor en spesialisert advokat med erfaring innen arverett kan gi gode råd . Domstolene har ikke anledning til å gi slike råd, men kan bare veilede om selve framgangsmåten. Hva arvingene skal velge å gjøre, faller utenfor det retten kan veilede om.

Viktigheten av skifteattesten

Hvis arvingene er samstemte om at et bo skal skiftes privat, så er det praktisk at det utstedes en skifteattest så raskt som mulig. Hvis avdøde ikke har en gjenlevende ektefelle eller samboer som har rett til å sitte i uskiftet bo og ønsker dette, så vil det i prinsippet alltid gjennomføres et skifte, og en skifteattest vil være nødvendig for å skifte boet privat.

Skifteattesten er viktig fordi det gir legitimasjon til den eller de som ønsker å administrere boet, som vi nevnte tidligere. Selve skiftet av boet hvor verdiene etter avdøde blir fordelt og valg blir tatt knyttet til deres økonomi og eiendeler, krever at noen har denne legitimasjonen. Den gir også myndighet til å kunne ta valg overfor tredjeparter. En skifteattest er derfor viktig for å komme i gang med prosessen.

Skal flere eller bare en av arvingene påta seg ansvaret?

Vi anbefaler ikke at flere personer påtar seg gjeldsansvaret i fellesskap. Dette skaper vanligvis uklarhet og vanskeliggjør løsninger på eventuelle konflikter senere i prosessen. Hvis det er på det rene at avdøde etterlater seg større formue enn gjeld, er det risikofritt å påta seg gjeldsansvaret. Gjelden skal dekkes av boet, og den blir fullt dekket før det blir arv til fordeling. Da er det klart å foretrekke at én av arvingene påtar seg gjeldsansvaret og blir legitimert etter skifteattesten alene. Det blir kanskje mindre demokratisk, men det er langt mer praktisk og effektivt.

Hvis det ikke ligger an til noen konflikter mellom arvingene, er det liten grunn til at alle arvingene skal dele på det formelle ansvaret for administrasjonen av boet. Hvis konfliktnivået er høyt, blir det vanligvis bare enda verre hvis flere arvinger er legitimerte etter skifteattesten. Hvis begrunnelsen for å dele på gjeldsansvaret ligger i at arvingene vil dele på oppgaver som krever framleggelse av skifteattest, tilsier det heller at den som har påtatt seg ansvaret, bør utstede en skiftefullmakt til en eller flere medarvinger – eller til en advokat, som kan ordne alt i forbindelse med skiftet.

Å være legitimert etter skifteattesten innebærer med andre ord å ha kontroll over boet, og å kunne gjenvinne kontrollen hvis noe skjærer seg underveis i prosessen. En skiftefullmakt kan alltid trekkes tilbake, men en skifteattest blir aldri utstedt på nytt fra tingretten. Når skifteattesten først er utstedt, kan den ikke endres, hvis den ikke inneholder vesentlige feil. Den eneste måten å få satt til side virkningene av en skifteattest på, er derfor vanligvis å begjære offentlig skifte.

Privat eller offentlig skifte?

Det er svært sjelden at grunnene for å begjære offentlig skifte oppveier ulempene og kostnadene med et offentlig skifte. Hvis bakgrunnen for en begjæring om offentlig skifte er konflikter, vil offentlig skifte vanligvis bare gjøre bobehandlingen dyrere for partene, og i begrenset grad tilby noen løsninger uten at en eller flere arvinger reiser søksmål – og det kunne de jo gjort uansett, også under et privat skifte.

Offentlig skifte egner seg best i tilfeller hvor det aldri har vært aktuelt for noen arving å påta seg gjeldsansvaret, og ellers når det er stor usikkerhet om faktiske forhold av betydning for boet. I disse tilfellene kan offentlig skifte være et godt alternativ til å be om skifteattest for ågjennomføre et privat skifte.

Bør du administrere dødsboet selv?

I utgangspunktet er det gjerne en nær slektning eller flere etterkommere som ønsker å administrere boet. Men de som har ansvar for boet kan også velge å involvere en advokat. Det er det mange som gjør. Da gir de en skiftefullmakt til advokaten de ønsker å engasjere til å administrere boet. Det er bare arvinger som har påtatt seg risikoen for avdødes gjeld, som kan engasjere en skiftefullmektig. De andre arvingene kan gjerne engasjere en advokat for å få juridisk bistand, men denne advokaten blir ikke skiftefullmektig uten samtykke fra den eller de arvinger som er legitimerte etter skifteattesten.

Årsakene til at mange velger dette, er for det første at det er en del fallgruver når det gjelder skifte av bo. Det er viktig å ha god kunnskap om juridiske spørsmål når man gjennomfører et skifte. Lovverket har mange og til dels avanserte regler for hvordan ulike prosesser i et skifte må gjennomføres. Særlig hvis det er et dødsbo med en del verdier, eller flere arvinger og mange involverte tredjeparter, vil det være viktig å administrere boet med støtte i betydelige juridiske kunnskaper og erfaring. Til dette finnes det spesialiserte advokater. Ikke alle advokater er spesialister på dette feltet.

Selvsagt er det få vanlige privatpersoner som har særlig mye erfaring med å gjennomføre et skifte, før de plutselig står i situasjonen. Hvis du får ansvaret for skiftet, er det mange instanser du må ha kontakt med, og valg som må tas for å samle boets eiendeler, fordele arven riktig og avslutte prosessen på en korrekt måte. Derfor synes mange det er enklere å overlate det administrative ansvaret til en advokat. Da vet du at boet er i gode hender, og at skiftet gjennomføres i samsvar med de regler som gjelder.

Vi hjelper våre kunder med å gjennomføre skiftet. Les mer om skifte av dødsbo med bistand fra Advisio her.

Du tenker kanskje at det kan være dyrt å involvere en advokat i en slik prosess, men ofte er det rimeligere å ha en advokat som skiftefullmektig enn å velge offentlig skifte. Dessuten vil det være mye greiere å gi ansvaret til en advokat fra starten av, enn å eventuelt ende opp med store utfordringer og problemer, som deretter må nøstes opp i med en eller flere jurister involvert.

Har du spørsmål om gjennomføring av skifte, ansvaret og oppgavene, eller ønsker du å involvere en advokat som skiftefullmektig? Vi har dytige familieadvokater som gjerne bistår deg i din situasjon. Du kan kontakte oss her!

AV ADVOKATFIRMAET ADVISIO AS