ME-PASIENT VANT MOT NAV I LAGMANNSRETTEN

ME-pasienters rettigheter som unge uføre etter folketrygdloven er et tema Advisio har arbeidet med over lang tid. Vi utarbeidet en juridisk rapport om temaet i 2021. I en ny dom fra Borgarting lagmannsrett vant vår klient fram mot NAV. Dommen er nylig blitt rettskraftig.

Saken handlet om en person som fikk ME for over 20 år siden. Uføretidspunktet ble satt til 2005. Spørsmålet var dermed om vedkommende oppfylte de strenge vilkårene for å bli regnet som ung ufør, forut for dette tidspunktet.

I 2005 var kunnskapen om ME enda mer begrenset blant norske leger enn den er i dag. Dette satte naturlig nok et visst preg på forskjellige uttalelser i saken. Loven krever klar dokumentasjon for at sykdommen var alvorlig. Lagmannsretten kom til at dokumentasjonen samlet sett tilsa at saksøker var alvorlig syk, i lovens forstand, senest på uføretidspunktet.

Korrigerer NAVs praksis

Advokat og partner i Advisio, Gro Sandvold, førte saken på vegne av ME-pasienten.

– Vi har i flere saker sett at NAV argumenterer som om lovens alvorlighetskrav tilsvarer sykdomsgraden alvorlig ME. Denne dommen legger ikke det til grunn, og det er en prinsipiell seier for ME-pasientene, forklarer advokat Sandvold, og legger til:

– Rundskrivet til NAV er riktignok blitt bedre når det gjelder ME og de generelle vilkårene for uføretrygd, men NAV har fortsatt ikke en holdbar praksis når det gjelder ung ufør-tillegg. Her forholder NAV seg ofte til en sykdomsliste i rundskrivet, som ikke er ment å være uttømmende. Likevel behandler NAV den som om den er det.

– Vi er godt fornøyde med at lagmannsretten korrigerer NAV på dette punktet. Retten uttaler at ME-sykdommen var «sammenlignbart med sykdomstilstandene som angis som eksempler på alvorlig sykdom i rundskriv R12-00», og det er jo nettopp en slik sammenligning som skal foretas. Listen i rundskrivet er eksempler, og ME gir symptomer som er like alvorlige som flere av disse. Det gjelder også ved mild til moderat ME, som vi for tiden har nye saker om, avslutter Sandvold.

Systematisk forskjellsbehandling

Advokat Olav Lægreid, som også er partner i Advisio, er enig.

– Dette er en prinsipielt viktig dom. Rapporten vi publiserte under min fagledelse i 2021, påviste en systematisk forskjellsbehandling i Trygderetten av ME-pasienter i saker om ung ufør-tillegg. Men sammenligner man omfanget av symptomer som et uttrykk for alvorligheten av sykdommen i seg selv, er det grunnlag for at også mild eller moderat ME er alvorlig nok. Praksis har vært at grensen for ung ufør-alvorlighet ligger omtrent midt mellom moderat og alvorlig, og det er ihvertfall ikke blitt strengere med denne dommen, sier Lægreid.

Dommen kan leses i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2018-183393?q=lb-2018-183393

Har du en utfordring med NAV? Vi har spesialiserte advokater innen trygderett.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis samtale om din sak.

AV ADVOKATFIRMAET ADVISIO AS