Har du fått avslag på uføretrygd? Dette burde du vite om uføretrygd

Terskelen for å få uføretrygd er høy og mange opplever å få avslag på søknaden sin. I denne artikkelen forteller vi deg hva uføretrygd innebærer, og gir deg råd om hva du burde tenke på i søknadsprosessen og hvordan gå frem dersom du får avslag på uføretrygd.

Hva er uføretrygd?

Uføretrygd er en varig ytelse ved sykdom eller skade, med formål om å sikre inntekt for personer som har blitt varig uføre. 

Dette fremkommer i folketrygdloven § 12-1: “Formålet med uføretrygd er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.” 

Med lyte menes medfødte sykdommer og skader.

Når kan du søke om uføretrygd?

Uføretrygd er en ytelse for personer som har vært syke over lengre tid og som normalt sett har mottatt en annen ytelse i denne perioden.

Dersom du kommer fra arbeidslivet, blir du vanligvis først sykemeldt i et år og vil da motta sykepenger. Om du fortsatt er ufør etter denne perioden, vil du normalt få arbeidsavklaringspenger (AAP). Når du så har mottatt AAP noen år, vil spørsmålet om sykdommen er varig dukke opp, og hvorvidt det er aktuelt med uføretrygd.

Hvem kan få uføretrygd og hva skal til?

Alle personer som har fått varig sykdom kan søke om uføretrygd. Det er samtidig viktig å huske på at terskelen for å få uføretrygd er veldig høy. Det forutsetter normalt at du har hatt en periode med AAP, der unntaket er svært alvorlig sykdom med kort livsprognose.

Videre er det krav om at du har fått oppfølging av NAV og deltatt i denne. Det vil si at du har vært gjennom nødvendig utredning og behandling i helsevesenet, samt gjennomført arbeidsrettede tiltak i regi av NAV – i den grad NAV lokalt mener det er hensiktsmessig.

Dette burde du tenke på når du skal søke om uføretrygd

Ved søknad om uføretrygd er det viktig at du har medisinsk dokumentasjon fra leger. Dokumentasjon fra annet helsepersonell, som en fysioterapeut eller kiropraktor, har liten betydning for NAV. Alle dine medisinske opplysninger må derfor bekreftes av lege.

Videre veier uttalelser fra leger i spesialisthelsetjenesten tyngre enn fastlegens uttalelser. Noen opplever at fastleger skal tale pasientens rett og at de gjennom argumentasjonen for uføretrygd går utenfor rollen sin. Leger fra spesialisthelsetjenesten vil derimot komme med objektive, spesifikke utredninger og gi svar på konkrete spørsmål knyttet til vedkommendes helse.

Med andre ord, jo mer tungtveiende medisinske opplysninger du fremlegger ved søknad om uføretrygd, jo lettere er det. Dersom du kun har et par uttalelser fra fastlege og fysioterapeut, vil saken din stå svakere, i motsetning til grundige undersøkelser av spesialisthelsetjenesten.

En annen viktig kjerne i dette: Det er NAV sine egne medisinske vurderinger som til slutt blir avgjørende i en sak. NAV har egne rådgivende leger som de benytter i varierende grad, hvilket betyr at det også blir gjort medisinske, faglige vurderinger i NAV.

Noen ganger hender det også at saksbehandlere i NAV gjør sine egne medisinske vurderinger, i henhold til rundskriv. Ettersom disse saksbehandlerne normalt sett verken har medisinsk eller juridisk bakgrunn, sammenfatter de ofte medisinsk dokumentasjon som verken er spesifikk eller utfyllende, og med en konklusjon det ikke alltid er så lett å forstå. I slike tilfeller der NAV kommer med vedtak uten at det har blitt gjort en god faglig vurdering, er det grunnlag for å klage.

Hvordan søke om uføretrygd?

NAV foretrekker at du søker på fastsatt skjema, men det er ingen krav om dette. Det finnes også et elektronisk skjema du kan benytte dersom NAV anbefaler deg å søke om uføretrygd. I den forbindelse er det viktig å vite at NAV er forpliktet til å innhente dine medisinske opplysninger og journaler. Dersom NAV misligholder denne plikten, vil det foreligge et brudd på utredningsplikten.

Det vil derfor være lurt at du i søknaden legger inn et forbehold om at NAV skal innhente dokumentasjon fra fastlegen din. De vil da få tilgang på all din medisinske informasjon og journaler fra både fastlege og spesialisthelsetjenesten. Det er som sagt denne type dokumentasjon som veier tyngst i denne trygdesaken, og ikke informasjon fra alternative behandlere eller annet helsepersonell som ikke er leger.

Mange blir stående i et “økonomisk tomrom” uten verken AAP eller uføretrygd

NAV-systemet er i dag lagt opp slik at det skal gjennomføres diverse forsøk på rehabilitering til arbeidslivet, før det kan bli aktuelt med uføretrygd. Det vil si at du skal gjennomføre diverse tiltak i regi av NAV, parallelt med medisinsk behandling. 

NAV lokalt vil utrede saken din og komme med en konklusjon (en arbeidsevnevurdering), parallelt med at du får AAP. Når oppfølgingen fra NAV lokalt munner ut i en konklusjon, vil du få en anbefaling om å søke uføretrygd dersom de mener du ikke er rehabilitert til å gå tilbake til arbeidslivet.

I denne delen av prosessen kan det oppstå flere utfordringer:

Dersom NAV lokalt eller NAV Arbeid og ytelser AAP ser for seg at du skal over på uføretrygd, vil du få vedtak om opphør av AAP. Dersom NAV Arbeid og ytelser Uføretrygd deretter avslår søknaden din, blir du stående uten inntekt. Dette oppleves dramatisk for de som rammes og det skjer ikke sjeldent. Vi har lang erfaring med å bistå i klagesaker som inkluderer både opphør av AAP og avslag på uføretrygd.

Avslag på uføretrygd – hva nå?

Det første du burde gjøre dersom du får avslag på søknad om uføretrygd, er å skaffe en uavhengig vurdering. Dette kan du få gratis ved å henvende deg til Advisio

Det er viktig at du søker råd fra riktig sted. Det vil være lite hensiktsmessig å søke bistand fra advokater som ikke er spesialister på trygderett, da urettmessige klager er problematisk for alle parter. For det første øker det saksbehandlingstiden for de rettmessige klagene. Men i tillegg til dette, koster det mye penger for staten og kan bli dyrt for samboer/ektefelle som må betale for en advokat som egentlig burde frarådet deg å klage i utgangspunktet.  

Trygderettsadvokater har lang erfaring og kan fort se om det er noen feil med begrunnelsen eller i måten dokumentasjonen er lagt frem på. Det er også viktig å huske på at det er stor variasjon i hvor mye erfaring fastleger har med trygderett. I stedet for å konsultere fastlegen din som neste steg etter avslag på uføretrygd, vil det derfor være lurt å snakke med en juridisk ekspert først, som blant annet kan påpeke hvilke aspekter fastlegen burde belyst tydeligere. 

I etterkant av en uavhengig vurdering av saken din, vil våre advokater komme med en anbefaling om hvorvidt det er grunnlag for å klage eller ikke.

Klage på avslag om uføretrygd – slik går du frem

Dersom du ønsker å klage på egen hånd, er det lurt å logge inn på “Minside” på NAV.no, deretter trykke deg inn på riktig ytelse og vedtak, før du laster ned en såkalt “førsteside”. Ved å gjøre det, blir klagen scannet inn på riktig sted (til riktig sak og person i systemet). Dersom du kun sender klagen i et brev til NAV Arbeid og ytelser, vet du ikke om den havner der den skal. 

Dersom du får advokatbistand ved innsending av klage, vil ikke dette være nødvendig.

Viktige elementer å få med i en klage på avslag om uføretrygd:

  1. At det er en klage og hvilket vedtak du ønsker å klage på 
  2. Hva du mener skulle vært resultatet, f.eks. “Vedtaket skulle innvilget min søknad”, samt hvilke endringer du krever i vedtaket, som da vil være å få et avslag endret til en omgjøring 
  3. En begrunnelse, som enten kan være kort eller lang. Her er det viktig at du får frem de viktigste aspektene og trykker på de riktige knappene, da dette øker sjansen din for gjennomslag

Hva er mulige utfall av klagen?

Hvis klagen blir fremsatt innen fristen på 6 uker, vil den bli behandlet og enten lede til omgjøring, eller at vedtaket blir stående (stadfestelse). En tredje variant er at NAV sin klageinstans kan oppheve vedtaket og sende det tilbake til NAV Arbeid og ytelser, dersom de for eksempel har glemt å innhente medisinske opplysninger eller unnlatt å ta stilling til sentrale områder i saken. Dette kan føre til opphevelse.

Oppsummering 

Uføretrygd er en ytelse som skal sikre inntekt for personer med varig sykdom eller skade. Normalt vil du kunne søke om uføretrygd dersom du har mottatt AAP noen år og NAV mener du fortsatt ikke er rehabilitert for å kunne gå tilbake til arbeidslivet.

Terskelen for å få uføretrygd er høy og krever at du både har gjennomgått nødvendig utredning og behandling i helsevesenet, samt gjennomført arbeidsrettede tiltak i regi av NAV.

Når du søker om uføretrygd er det viktig at du legger frem tungtveiende medisinske opplysninger – helst fra spesialister i spesialisthelsetjenesten – da det vil gjøre at saken din står sterkere.

Dersom du får avslag på søknaden din om uføretrygd, selv etter du har gjennomgått behandling og arbeidsrettede tiltak, bør du engasjere en advokat som er spesialist på trygderett. I første omgang kan du få en uavhengig vurdering av saken din.

Har du fått avslag på uføretrygd?
Kontakt våre advokater for en gratis vurdering av saken din i dag!

AV ADVOKATFIRMAET ADVISIO AS