Kan man arve gjeld? Alt du trenger å vite om arv og gjeld

Når du arver verdier etter en som har gått bort, er det en forutsetning at personens utestående gjeld dekkes først. Derfor kan du, litt forenklet sagt, komme til å arve personens utestående gjeld. Men det finnes også måter å unngå ansvaret på.

Dette er gjeld

Kort fortalt så er gjeld penger man skylder andre. Disse kalles gjerne kreditorer, og de ønsker selvsagt å kreve inn pengene før skyldnerens arv blir fordelt. Gjeld kalles også pengekrav. Det finnes flere typer gjeld, for eksempel lån, kredittkortgjeld, ubetalte regninger og skattekrav. Etter arveloven har gjeld prioritet foran de enkelte arvingers rett til arv.

Gjeld blir en del av livene våre av forskjellige grunner. Det kan være for å finansiere et hus eller en bil, det kan være gjeld i sammenheng med utdanning, eller for å dekke daglige utgifter. Lån og gjeld kan bidra til at man kan realisere større investeringer, men det kan også bli en personlig utfordring hvis man ikke kan betale den i tide. Hvis man har mye gjeld ved død, så vil de som betjener dødsboet måtte forholde seg til gjelden.

Hvem arver gjelden?

Generelt sett blir gjelden til en del av dødsboet når noen dør. Dødsboet innebærer avdødes formue, eiendeler og rettigheter, i tillegg til gjeld. Det vil si at den som arver bruttoverdien av formuen, i praksis også arver gjelden.

Eldre mann og yngre kvinne - arver man gjeld?

Håndteringen av et dødsbo kalles skifte, og de fleste dødsbo gjøres opp i privat skifte, som vil si at arvingene som privatpersoner håndterer boet. Da overtar i praksis alle arvingene også hele gjelden. Til vanlig er det slik at gjelden avdøde har opparbeidet seg, betales ned med midlene i dødsboet. Det vil si at gjeld og lån betales ned med penger avdøde hadde, eller ved salg av eiendom eller andre eiendeler avdøde etterlater seg.

I de aller fleste tilfeller er det mange flere fordeler enn ulemper ved å skifte boet privat, men det kan lønne seg å engasjere profesjonell hjelp til selve gjennomføringen. Dette kalles en skiftefullmektig i privat skifte, som vanligvis betyr at en advokat får til oppdrag å håndtere kreditorer og fordele arven i tråd med arveloven og eventuelt testament.

Lurer du på mer om skifte av dødsbo? – Vi hjelper deg her!

For å overta boet til privat skifte, må minst en av arvingene påta seg ansvaret for avdødes gjeld helt generelt. Dette er en svært viktig regel. Den eller de som påtar seg ansvaret for gjelden, får utstedt en skifteattest og har dermed myndighet til å ta beslutninger om boet, for eksempel om eiendom eller andre eiendeler skal selges, og til hvem. Men baksiden av medaljen er at gjeldsansvaret da blir personlig for den eller de arvinger som har påtatt seg dette ansvaret. Dette er risikabelt hvis dødsboet senere viser seg å være insolvent.

Høyere gjeld enn verdier i dødsboet – insolvent dødsbo

Hvis gjelden til avdøde er høyere enn verdiene i dødsboet ved personens død, så kalles det insolvent dødsbo. Det som vanligvis skjer når dødsboet er insolvent, er at de kreditorene som avdøde skylder penger, deler de midlene som er i dødsboet. Fordelingen bestemmes av arveloven, og noen krav har høyere prioritet enn andre.

I de fleste tilfeller vil arvingene velge å ikke overta boet til privat skifte hvis det er insolvent. Da blir det vanligvis offentlig skifte. Hvis arven gjøres opp med offentlig skifte, blir gjelden håndtert av en bostyrer oppnevnt av tingretten. Bostyreren er en advokat som får til oppdrag å gjennomføre skiftet på rettens vegne.

Fraskrivelse av arv av gjeld

Det er flere ting å tenke på i håndtering av insolvente dødsbo. Men det er også måter å frasi seg ansvaret for gjelden på. Hvis du velger et offentlig skifte av et insolvent bo, vil bostyreren sørge for at gjelden fordeles mellom kreditorene. Bostyreren tar seg av all forhandling med kreditorer og har ansvaret for å fordele boets verdier korrekt. Til slutt blir det også bobestyrer som avslutter skiftet.

Bør du sørge for at det blir utstedt proklama?

Hvis du har arvet et dødsbo med gjeld kan et tiltak for å begrense eget ansvar for gjelden være å be tingretten utstede proklama. Proklama er en oppfordring som publiseres offentlig til eventuelle kreditorer om å melde inn sine økonomiske krav knyttet til avdøde. Proklama publiseres offentlig gjennom tingretten, både i “Norsk lysingsblad” og i en lokalavis knyttet til avdødes siste bopel. Da har kreditorer i utgangspunktet 6 uker til å melde inn sine krav. Hovedregelen er at krav som ikke sendes inn i løpet av den perioden, slettes.

Å få utstedt proklama kan derfor gi deg større oversikt over gjelden knyttet til boet, og proklama er ofte lurt å tenke på før du velger om du vil ha offentlig eller privat skifte.

Arver man gjeld av foreldre?

Arveloven har flere bestemmelser om hvor mye du arver etter en forelder. Hvis arvingene håndterer boet selv, vil gjelden fordeles på samme måte som formuen til avdøde, mellom arvingene. Dette skjer ved at gjelden nedbetales med midler fra boet før arven fordeles. Hvordan fordelingen foregår avhenger av familiesituasjonen, hvorvidt avdøde var gift, gift med en annen enn din andre forelder, enkemann/enke eller ugift, og om avdøde hadde barn med en eller flere personer.

Arver man gjeld etter ektefelle?

Som enke eller enkemann vil man ofte kunne overta dødsboet uskiftet, som et alternativ til privat eller offentlig skifte. Noen velger å sitte i et uskiftet bo overfor felles barn med avdøde, hvor dødsboet først blir fordelt til arvingene når begge foreldrene har gått bort. Den som sitter i uskiftet bo, kan også velge å skifte boet før den tid. I noen tilfeller krever loven at uskifteboet skal skiftes mens lengstlevende fortsatt lever.

For å overta et bo uskiftet, må man også overta avdødes gjeld. Uskifte betyr altså i praksis at enken eller enkemannen arver gjelden. Ettersom uskifte er valgfritt for den som har rett til å overta boet uskiftet, er det alltid mulig for lengstlevende å velge å skifte boet i stedet. Hvis gjelden overskrider verdiene i boet, kan lengstlevende unngå å arve gjelden ved å sørge for at retten åpner offentlig skifte i stedet.

Oppsummering

Arveloven er kompleks, og hvorvidt du arver gjeld kommer an på hvilken skifteform som velges. Det er bare ved et privat skifte at barna får et personlig ansvar for avdødes gjeld, men lengstlevende kan i tillegg få det hvis vedkommende velger uskifte. Til vanlig brukes arvens eiendeler og formue til å nedbetale avdødes gjeld. I tilfeller hvor boet er insolvent, bør man vurdere offentlig skifte av dødsboet, slik at retten heller håndterer fordelingen av gjelden. Hvor mye gjeld avdøde har, påvirker hva du som etterlatt bør gjøre.

For å sikre god oversikt over dødsboet, og at arveregler og andre regler blir fulgt, kan det være lurt å kontakte en advokat ved spørsmål om arv. Vi har dyktige arverettsadvokater, som gjerne hjelper deg!

Les mer om hva vi gjør innenfor arverett, og kontakt oss her!

AV ADVOKATFIRMAET ADVISIO AS