Helse og arbeid

Psykisk helsevern

Vi bistår pasienter i psykiatrien som trenger hjelp med å komme ut av et vedtak om tvang.

Arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere kan ha stor nytte av bistand fra advokater med kunnskap om både regelverket i folketrygden og hvordan NAV tenker.

Arbeidsrett

Oppsigelse av arbeidsforhold kan ha mange årsaker, men også mange konsekvenser. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har ofte et stort behov for profesjonell veiledning i en slik prosess. Vi har omfattende erfaring med oppsigelse, suspensjon, avskjed og nedbemanning.

Personforsikringer

Det kan være vanskelig å nå fram med krav mot forsikringsselskap. Vi kan bistå deg på alle stadier av en slik sak, og vi har god kjennskap til de ulike forsikringsproduktene. Med vår bistand vil prosessen bli mer målrettet og lede til raskere resultater.

Pensjon

Lurer du på om pensjonen din kan være uriktig beregnet, eller har du fått krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt pensjon? Det kan være tungvint å kommunisere med NAV eller statens pensjonskasse uten riktig juridisk bistand. Vi hjelper deg.

Yrkesskade

Erstatning og ytelser ved yrkesskade dekkes både av NAV og forsikring. Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Hos NAV kan man få ménerstatning og visse fordeler ved beregningen av ytelser.

Pasientskade

Helsevesenet gjør fra tid til annen feil. Det kan for eksempel dreie seg om feilbehandling, forsinket diagnose eller feil diagnose. Pasienten kan da ha krav på erstatning fra staten, via Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Trafikkskade

Personskade etter en trafikkulykke gir ofte rett til erstatning fra et forsikringsselskap. Våre advokater har bred erfaring med personskadeerstatning, og vi bistår jevnlig i saker om trafikkskade.

Kommunale tjenester

Ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil kommunen ofte ha et ansvar for å yte ulike tjenester eller gi økonomisk støtte. Dette kan blant annet være tilrettelagte botilbud, sykehjemsplass, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller kommunal omsorgslønn.

Trygdesaker

Trygderett er et stort og komplisert felt, og det er derfor viktig å skaffe seg en advokat med nødvendig spesialkunnskap. Blant våre advokater finner man noen av landets best kvalifiserte til å bistå i saker knyttet til folketrygdloven.