Våre rettsområder

Noen ganger har man bruk for advokat til flere ulike ting samtidig, og da er det lurt å oppsøke et advokatkontor som har spisskompetanse på de aktuelle områdene – ikke bare på ett av dem.

Vi er spesialister på saker om arvfremtidsfullmakt og testament, og vi har ekspertise på samlivsbrudd, skifteoppgjør og samvær med barn. Vi har nasjonalt ledende kompetanse på trygd, arbeidsrett, pensjon og erstatning, og vi har betydelig erfaring med pasient- og brukerrettigheter, kommunale tjenester, BPA og psykisk helsevern.

Helse og arbeid

Psykisk helsevern

Vi bistår pasienter i psykiatrien som trenger hjelp med å komme ut av et vedtak om tvang.

Arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere kan ha stor nytte av bistand fra advokater med kunnskap om både regelverket i folketrygden og hvordan NAV tenker.

Arbeidsrett

Oppsigelse av arbeidsforhold kan ha mange årsaker, men også mange konsekvenser. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har ofte et stort behov for profesjonell veiledning i en slik prosess. Vi har omfattende erfaring med oppsigelse, suspensjon, avskjed og nedbemanning.

Personforsikringer

Det kan være vanskelig å nå fram med krav mot forsikringsselskap. Vi kan bistå deg på alle stadier av en slik sak, og vi har god kjennskap til de ulike forsikringsproduktene. Med vår bistand vil prosessen bli mer målrettet og lede til raskere resultater.

Pensjon

Lurer du på om pensjonen din kan være uriktig beregnet, eller har du fått krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt pensjon? Det kan være tungvint å kommunisere med NAV eller statens pensjonskasse uten riktig juridisk bistand. Vi hjelper deg.

Yrkesskade

Erstatning og ytelser ved yrkesskade dekkes både av NAV og forsikring. Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Hos NAV kan man få ménerstatning og visse fordeler ved beregningen av ytelser.

Pasientskade

Helsevesenet gjør fra tid til annen feil. Det kan for eksempel dreie seg om feilbehandling, forsinket diagnose eller feil diagnose. Pasienten kan da ha krav på erstatning fra staten, via Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Trafikkskade

Personskade etter en trafikkulykke gir ofte rett til erstatning fra et forsikringsselskap. Våre advokater har bred erfaring med personskadeerstatning, og vi bistår jevnlig i saker om trafikkskade.

Kommunale tjenester

Ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil kommunen ofte ha et ansvar for å yte ulike tjenester eller gi økonomisk støtte. Dette kan blant annet være tilrettelagte botilbud, sykehjemsplass, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller kommunal omsorgslønn.

Trygdesaker

Trygderett er et stort og komplisert felt, og det er derfor viktig å skaffe seg en advokat med nødvendig spesialkunnskap. Blant våre advokater finner man noen av landets best kvalifiserte til å bistå i saker knyttet til folketrygdloven.

Arv og familie

Barnefordeling (foreldretvister)

Våre advokater har omfattende erfaring med saker etter barneloven, og vi har derfor nødvendig fingerspissfølelse for de beste løsningene. De handler ikke om barnefordeling, men om tvisteløsning

Skilsmisse

Ved skilsmisse er det flere spørsmål en har behov for å få svar på. Alt fra økonomisk oppgjør til hva som er barnas beste. Da er det viktig å snakke med en advokat med ekspertise innen familierett.

Samlivsbrudd mellom samboere

Mange opplever en konflikt i forbindelse med samlivsbrudd. De vanligste konflikter gjelder deling av eiendeler og hvor barna skal bo.

Arv og arvetvister

Det sies at ingen kjenner sin familie før man har vært gjennom et arveskifte. Noen ganger klarer man heldigvis å fordele arven uten konflikter.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som først trer i kraft dersom du blir alvorlig syk, og ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Mange oppretter fremtidsfullmakt for å unngå å få en fremmed person som verge.

Testament

Dersom du ikke oppretter testament, vil det du etterlater deg bli fordelt etter bestemmelsene i arveloven. Disse reglene passer godt for de fleste som lever i tradisjonelle kjernefamilier, men man kan ha gode grunner for å ville planlegge arven.

Ektepakt

I de fleste samliv er det en viss grad av felles økonomi. Over tid kan det bli behov for å avklare hvem som eier hva. En god måte å forebygge problemer på, er å inngå en ektepakt.

Advokatfirmaet Advisio bistår privatpersoner og mindre bedrifter. Vi er spesielt gode på saker knyttet til helse, trygd, arv, familie og arbeidsrett. Vårt mål er å yte juridisk bistand på et svært høyt faglig nivå, til en pris som er fornuftig og realistisk for klienten.